உடற்கூற்றியல் கலைச்சொற்கள்

உடற்கூறியலில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் உடற்கூறியல் கலைச்சொற்களாகும். அவை பண்டைய கிரேக்க அல்லது இலத்தீன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்ட பின்னொட்டுகள், முன்னொட்டுகள் மற்றும் மூல வார்த்தைகளால் ஆனவை. உடற்கூறியல் சொற்களின் அறிவு இல்லாமல், ஒரு மருத்துவ நிபுணர் உறுப்புகளின் இருப்பிடம், உறுப்புகளின் நிலை அல்லது அவற்றின் அசாதாரணங்கள், மூட்டுகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தசைகளின் செயல்பாடுகள் பற்றி அறியமுடியாது.

உடற்கூறியல் நிலை

உடற்கூறியல் கலைச்சொற்களைப் பயன்படுத்த, உடல் நிமிர்ந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும், கைகள் பக்கவாட்டில் தொங்கி இருக்க வேண்டும், கைகளின் உள்ளங்கைகள் முன்னோக்கி, மற்றும் கட்டைவிரல்கள் உடலை விட்டு விலகி வெளிநோக்கியும், கால்கள் சமாந்தரமாகவும் காற் பெருவிரல் முன்னோக்கி நீட்டப்பட்டும் இருத்தல் வேண்டும். இது உடற்கூறியல் நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

உடற்கூற்றியற் தளங்கள் (Anatomical planes)

விளக்க நோக்கத்திற்காக, உடற்கூறியல் நிலையில் உள்ள உடலானது மூன்று கற்பனையான வெட்டுத்தளங்களால் பிரிக்கப்படுகின்றது.

 • வகிட்டுத் தளம் அல்லது பக்கவாட்டுத் தளம் (Sagittal Plane or Lateral Plane)
 • முடித் தளம் அல்லது முன்பின் தளம்(Coronal Plane or Frontal Plane)
 • குறுக்குவெட்டுத் தளம் அல்லது அச்சுத் தளம் (Transverse Plane or Axial Plane)

வகிட்டுத் தளம் அல்லது பக்கவாட்டுத் தளம்

மண்டை ஓட்டின் வகிட்டுப்பொருத்துக்கு இணையாக உச்சி வகிட்டில் செல்லும் நெடுக்குவெட்டுத்தளம். இதனை முன்பின் தளம் எனவும் அழைக்கலாம். இதன் மையத்தில் செல்லும் தளம் மையத்தளம் (Median plane) என அழைக்கப்படுகின்றது. இது உடலை இடது மற்றும் வலது என இரு சமச்சீர்க் கூறுகளாகப் பிரிக்கிறது. மையத்தளம் நோக்கிச் செல்லும் உடலின் பகுதி மையவாட்டு (Medial) எனவும் மையத்தளத்தில் இருந்து வெளி நோக்கிச் செல்பவை பக்கவாட்டு (lateral) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.

முடித் தளம் அல்லது முன்பின் தளம்

இது முன்புறத்தை பின்புறத்திலிருந்து பிரிக்கிறது.

அமைவிடக் கலைச்சொற்கள்

 • மேல் – கீழ் (Superior and inferior)
 • முன் – பின் (Anterior and Posterior)
 • மையவாட்டு – பக்கவாட்டு (Medial and Lateral)
 • அண்மை – சேய்மை (Proximal and Distal): அண்மை என்பது ஒரு புள்ளிக்கு அருகில் உள்ளது, அதேசமயம் சேய்மை அந்த இடத்திலிருந்து தொலைவில் உள்ளது.
 • மைய – சுற்றயல் (Central and Peripheral)
 • மேலமை (வெளிப்புற) – ஆழமை (உள்ளக) Superficial (External) and Deep (Internal) : மேலமை என்பது உடலின் மேற்பரப்பை நோக்கி உள்ளது, ஆழமை என்பது உடலின் மேற்பரப்பில் இருந்து விலகி இருப்பது.
 • முதுகிய – வயிற்றிய (Dorsal and Ventral): முளையவியலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதுகிய என்றால் பின், வயிற்றிய என்றால் முன்பக்கம் என்று பொருள்
 • மண்டைய – வாலிய (Cranial and Caudal)

அசைவுக் கலைச்சொற்கள்

 • மடக்கு – நீட்டு (Flexion and Extension)
 • அகமிழு – புறவிழு (Adduction and Abduction)
 • சுழற்சி (Circumduction)
 • மையவாட்டுச் சுழற்சி – பக்கவாட்டுச் சுழற்சி (Medial rotation and Lateral rotation)
 • வெளித்திருப்பு – உட்திருப்பு (Supination and Pronation)

உடற்கூறியல் முன்னொட்டுகள் மற்றும் பின்னொட்டுகள்

முன்னொட்டுகள்

Epi-, Hyper-, Supra-, Super- ஆகியன “மேலே” எனும் கருத்தைத் தருகின்றன.

Sub-, Hypo-, Infra- ஆகியன “கீழே” எனும் கருத்தைத் தருகின்றன.

 • Epi- மேல்
 • Hyper- உயர், மிகை
 • Supra- மேல்
 • Super- மேல்
 • Intra- உள்
 • Inter- இடை
 • Ante- முன்
 • Post- பின்
 • Sub- கீழ்
 • Hypo- கீழ்
 • Infra- கீழ்
Anatomy-Prefix